Bankommitté

Organisation

VD i klubbens driftbolag är ansvarig för bolagets verksamhet. För drift, underhåll och utveckling av bana och anläggningar ansvarar Banchefen enligt befattningsbeskrivning, delegationer och givna ekonomiska ramar.

Till stöd för VD och Banchef utser VD, på förslag från Klubbmedlemmar, Bankommitté. 

Medlemmar i kommittén Kent Hedberg Banchef , Tommy Jacobsson VD, Jan Edström, Bengt "Mankan" Malmqvist och Sten Torpare 

Bankommittén sammanträder vid behov. Under året skall dock minst 2 protokollförda sammanträden hållas.

VD är sammankallande och sekreterare vid kommittémöten.

Bankommitténs uppgift

  • Att deltaga i utveckling och ombyggnad av bana, byggnader, träningsområden och andra anläggningar
  • Att deltaga i årliga prioriteringar och upprättande av investeringsbudget
  • Att ansvara och genomföra medlemsaktiviteter för att underhålla och förbättra bana och anläggningar